Zo werken wij...

Volgen van de leerlingen

Voor iedere leerling vanaf groep 3 wordt er een IOP (individueel ontwikkelplan) gemaakt. Dit IOP wordt vier keer per schooljaar geëvalueerd n.a.v. toetsen en observaties. In het IOP staan verschillende onderdelen; Persoonsontwikkeling en sociaal-emotioneel functioneren, beschrijving van de ondersteuningsbehoefte en/of de onderwijsbehoefte, een instructie/ ondersteuningstabel, en een stuk met eigen inbreng van de leerling. In de eigen inbreng beschrijft de leerling per vakgebied waar de leerling trots op is en wat de leerling nog wil leren.

De leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd met behulp van het programma onderbouwd online. Vanuit dit programma wordt er voor de leerlingen een verslag gemaakt waarin de vorderingen staan.

De ouders/ verzorgers worden samen met de leerling vier keer per schooljaar uitgenodigd om de vorderingen (cognitief en sociaal-emotioneel) met de coach te bespreken. Daarnaast heeft de leerling gedurende het schooljaar een aantal gesprekken met de coach. Deze gesprekken worden gedaan vanaf groep 4. Dit zijn individuele gesprekken waarin de leerling en zijn/haar (sociaal-emotionele) ontwikkeling centraal staat. De leerling wordt zo betrokken bij het leerproces en op deze manier stimuleren we het eigenaarschap van de leerling.

Leren van elkaar

De coachgroepen zijn heterogeen samengesteld. De samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen per jaargroep en kan per schooljaar anders zijn. Het samenstellen van de groepen is een nauwkeurig proces. Dit wordt in overleg met de intern begeleider en de coaches gedaan. In een heterogene samenstelling wordt de samenwerking tussen verschillende leeftijden gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons het gevoel hebben op een school te zitten en niet alleen in een klas. Door de heterogene samenstelling leren de leerlingen veel verschillende leerlingen kennen, daardoor is het eenvoudiger om bijvoorbeeld om hulp te vragen.

Leren op niveau

Leerlingen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde tempo. We volgen de leerlingen nauwkeurig en evalueren regelmatig de vorderingen die ze maken. Dit doen we in overleg met de intern begeleider, de coaches en soms ook externe deskundigen. Naast het reguliere aanbod dat voor de meeste leerlingen voldoende is, hebben wij ook een plusgroep (1x per week een ochtend) en een doe-groep (2x per week een middag) voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben. In de plusgroep wordt er gewerkt aan mindset en worden de leerlingen geprikkeld met andere lesstof. De doe-groep is voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn en leren door te doen.

Om bij de leerlingen zelfstandigheid en eigenaarschap te ontwikkelen, maken wij gebruik van Leero. Dit is een instrument dat wordt ingezet vanaf groep 4 en staat op de ipad van de leerlingen. Hierin staat het dagrooster van elke leerling. De geplande activiteiten in het rooster kunnen door de leerling ingepland worden in Leero.

Thematisch werken

In de onderbouw wordt altijd gewerkt met een thema. Het afgelopen schooljaar hebben we schoolbreed vier keer aan hetzelfde thema gewerkt. Dit is ons erg goed bevallen. We willen thematisch werken graag verder gaan onderzoeken. Onder leiding van Cedin gaan we met elkaar bekijken wat past bij ons en op welke manier we technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en creatief kunnen koppelen aan elkaar. Zo krijgen de vakken voor de leerlingen meer betekenis.

21ste eeuwse vaardigheden

De leerlingen leven in een maatschappij waarin kennis en informatie centraal staan. De school past zich aan, aan de eisen die de maatschappij stelt. Dit wordt gedaan door het bevorderen van de ontwikkeling van de 21steeeuwse vaardigheden. Hieronder worden de volgende vaardigheden verstaan: samenwerken, communicatie, kennisconstructie, ICT-gebruik, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. De vaardigheden zijn op Master Sneek in de bestaande vakken opgenomen en worden dus niet los gezien van kennis.

Het werken met Ipads

Op Master Sneek heeft elke leerling een eigen Ipad die zowel op school als thuis gebruikt wordt. Het werken met een Ipad maakt het mogelijk om te leren volgens eigen leertempo, traject en voorkeuren. Op die manier kan er goed ingespeeld worden op de individuele kenmerken van leerlingen en kan passend onderwijs gerealiseerd worden. Dit betekent onderwijs op maat, waarbij elke leerling mee telt. Daarnaast is de leerling niet aan tijd en plaats gebonden. Buiten schooltijd is het tevens mogelijk om te leren. 
We willen benadrukken dat de ipad een middel is en geen doel.

Leren in een community/Leren als sociale activiteit

Ouders, leerlingen en leerkrachten werken intensief samen. Ook bedrijven, organisaties en andere mensen in de omgeving willen we graag betrekken. De school staat middenin de maatschappij en daarom wordt het ook wel community genoemd.

Het leren op Master Sneek vindt plaats in een context waar de leerling omringd wordt door andere leerlingen en dat maakt het een sociale gebeurtenis.

Leerlingen worden op school gestimuleerd om samen te werken en om kennis aan andere leerlingen over te dragen in de vorm van een presentatie, werkstuk of het geven van instructie. Uit onderzoek onder onze leerlingen blijkt het stimuleren tot samenwerken als zeer positief ervaren wordt.

Ouders/verzorgers zijn een belangrijk onderdeel van onze community. Alleen door met elkaar samen te werken kunnen we de community vormgeven. De betrokkenheid bestaat uit het bijwonen van de IOP gesprekken maar ook bij het meedenken, mee-ontwikkelen en mede vormgeven van ons onderwijs.