Passend onderwijs

Leerlingvolgsysteem en zorgroute

Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties van leerlingen vinden we belangrijk. Als we werken aan kwaliteit, investeren we direct in onze leerlingen en hun prestaties. We volgen alle resultaten met het leerlingvolgsysteem, de groepsoverzichten en de verschillende toetsen.

Master Sneek stimuleert alle leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. We willen het beste uit uw kind halen en aanbieden wat uw kind nodig heeft..

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere problemen hebben. De leerkrachten houden dit goed in de gaten. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over een leerling? Leerkracht en intern begeleider bespreken dan (samen met ouders) welke ondersteuning nodig is. Ook kan de leerling in het bovenschools Zorg en Advies Team besproken worden. In dit team werken we samen met onder meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente met oa. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen.

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat volgen wij de ontwikkeling. Hiervoor gebruiken het IOP (individueel handelingsplan). Het IOP komt tot stand aan de hand van observaties, resultaten van coachgesprekken en toets resultaten. De resultaten van toetsen worden geanalyseerd en verwerkt tot nieuwe doelen in het IOP. Vier keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Daarbij is het kind zelf ook aanwezig. Voor aanvang van het gesprek krijgt u het IOP per mail toegestuurd.

Naast methode-gebonden toetsen gebruiken wij ook een onafhankelijk toetsinstrument, CITO. Tweemaal per jaar maken de leerlingen deze toetsen en daarmee kunnen wij een vergelijking maken met het landelijk gemiddelde. 

Odyssee Expertisecentrum

Soms kan de school de benodigde ondersteuning voor leerlingen niet zelf bieden. Dan wordt er in overleg met ouders gebruik gemaakt van het Expertisecentrum.

Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de Odysseescholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het centrum werkt ook samen met externe partijen en is beschikbaar voor alle leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd op het juiste moment inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruik maken van de kennis van het Odyssee Expertisecentrum. Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen zijn in een groep (van welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en ondersteuning (u kunt dit lezen op de website). Zo weet het Expertisecentrum precies waar wat te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het contact met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum loopt via de intern begeleider van onze school.

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website: www.passendonderwijsinfryslan.nl

Plusklas

Odyssee heeft de Plusklas voor meer- of hoogbegaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging. In de Plusklas wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Kijk voor meer informatie op de website.

Niet alle leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas worden geplaatst. Wij zien op school dat deze groep leerlingen een specifieke aanpak nodig heeft. Daarom is er op Master Sneek op woensdag een dag waarop deze leerlingen een ander aanbod krijgen. Onder leiding van Peter Ottenhoff werken zij deze dag met elkaar aan andere doelen en het ontwikkelen van hun mindset.